Algemene Voorwaarden Hostingmij
Versie februari 2016

 

 

Wie is uw hostingbedrijf?
Uw hostingbedrijf is Hostingmij, KvK Amsterdam 64058158. Hostingmij is gevestigd aan de Ookmeerweg 223-II te Amsterdam.

 

1.      Wanneer begint uw contract?
I.            Uw contract voor hosting gaat in op het moment dat wij uw betaling ontvangen hebben. Besluit u binnen 14 dagen na het afsluiten van uw contract dat u ervan af wilt zien, dan kunt u zonder enige verplichting opzeggen. U bent dan geen abonnementsgeld verschuldigd.

II.            Let op! Voor domeinen geldt deze termijn van 14 dagen niet. Op het moment dat u een domeinnaam aanvraagt en wij uw betaling hebben ontvangen, registreren wij deze meteen en ligt deze voor een jaar vast.

 

2.      Prijzen
I.            Alle door Hostigmij gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw),  tenzij anders vermeld.

II.            Alle door Hostingmij vermelde prijzen staan vermeld onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaardt Hostingmij geen aansprakelijkheid.

III.            Als u uw contract na het eerste jaar stilzwijgend laat verlengen heeft Hostingmij het recht de prijs zo nodig te verhogen. Hostingmij is verplicht u schriftelijk twee maanden van tevoren op de hoogte te stellen van een eventuele tariefswijziging. Mocht u het niet eens zijn met de aangekondigde tariefswijziging, dan kunt uw contract uiteraard op de einddatum beëindigen, met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.

IV.            Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode.  Bij verlenging betaalt u het normale tarief.

 

3.      Hoe lang loopt uw contract?
I.            Uw contract geldt voor één jaar. Wij verlengen uw contract steeds automatisch met één jaar. U krijgt hiervan tijdig een bericht.

 

4.      Wanneer eindigt uw contract?
Opzegging door uzelf

I.            U kunt uw contract uiterlijk één maand voor het einde van het eerste contractjaar opzeggen. Opzeggen kunt u doen  via uw Klanten Login Paneel.  In uw contract staat de einddatum  van uw contract.  Na één jaar contract kunt u uw contract opzeggen wanneer u maar wilt, met inachtrneming van de opzegtermijn van één maand. U krijgt in dat geval het door u teveel vooruitbetaalde abonnementsgeld voor de hosting terug.

Opzegging door ons

II.            Wij kunnen het contract ontbinden in de volgende situaties:

i.      Als u het abonnementsgeld niet volledig betaalt, te laat betaalt of weigert te betalen na aanmaning. Uw contract eindigt om 24.00 uur op de datum die in onze opzeggingsbrief vermeld staat. Het openstaande bedrag bent u nog steeds verschuldigd.

ii.      Als de gegevens door u verstrekt onjuist blijken te zijn. Uw contract eindigt om 24.00 uur op de datum die in onze opzeggingsbrief vermeld staat. Het openstaande bedrag bent u nog steeds verschuldigd.

iii.      Wij kunnen te allen tijde het contract opzeggen zonder opgave van redenen. Wij hanteren daarbij altijd een opzegtermijn van 60 dagen.

iv.      Het contract eindigt wanneer er geen belang meer is bij het contract. Bijvoorbeeld:

1.       In geval van uw overlijden. Wij hanteren in dat geval een opzegtermijn van 30 dagen.

2.       Als een officiële instantie bepaalt dat u niet meer zelfstandig over uw bezittingen kunt beschikken. Wij hanteren in dat geval een opzegtermijn van 30 dagen.

 

5.      Wanneer moet u het abonnementsgeld betalen?
I.            U moet het abonnementsgeld per jaar vooruit betalen. Dit geldt ook, als u uw contract verlengt.  Als u  voor het einde van het contract  uw domeinnaam verhuist of uw contract opzegt, blijft u uw abonnementsgeld verschuldigd tot het einde van de duur van het contract.

II.            Als u niet op tijd betaalt, zullen wij u aanmanen om te betalen. Betaalt u het abonnementsgeld niet binnen de termijn van 14 dagen die wij noemen in onze aanmaning, dan stoppen wij de hosting. U moet het verschuldigde bedrag nog wel betalen. De hosting start weer, één werkdag nadat de betaling door ons ontvangen is.

III.            Als u uw abonnementsgeld niet op tijd betaalt, dan kan Hostingmij u  extra kosten in rekening brengen zoals  overname-, of quarantaine kosten.

 

6.      Wanneer verandert het tarief, een pakket of de voorwaarden?
I.            Wanneer het tarief, de inhoud van uw pakket of onze algemene voorwaarden wijzigen, dan informeren wij u hierover. Wij sturen u de informatie minimaal twee maanden van tevoren. Bent u het niet eens met de wijzigingen? Dan bent u gerechtigd om uw contract op te zeggen, met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.

 

7.      Wat doen we met uw gegevens en persoonsgegevens?
I.            Bij het aanvragen of afsluiten van een abonnement, vragen we uw persoonsgegevens en andere gegevens. U bent verplicht alle gegevens die Hostingmij als noodzakelijk aangeeft te overleggen. Als u hierin in gebreke blijft, acht Hostingmij zich niet gehouden aan het contract.

II.            Wij gebruiken deze gegevens om het contract af te kunnen sluiten. Ook gebruiken wij uw gegevens om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten. U kunt u altijd afmelden voor onze nieuwsbrief. Wij zullen nooit uw gegevens openbaar maken of gebruiken voor andere doeleinden.

III.            Hostingmij zal geen kennis nemen van uw data, alleen in geval een ernstige klacht of een bevel van bevoegde instanties daartoe aanleiding zouden geven.

 

8.      Backup
I.            Hostingmij maakt iedere week een backup van uw website. Deze blijft bewaard tot de volgende backup. Indien nodig/gewenst kunt u deze opvragen in uw Klanten Login Paneel. U krijgt dan de meest recente backup. Hostingmij is niet verantwoordeelijk voor  aanpassingen van uw website die na de meest recente backup zijn gedaan.

II.            U kunt zelf dagelijks een backup maken uw Klanten  Paneel.  Dit kunt u handmatig of automatisch doen.

 

9.      Welke regels gelden er voor uw account?
I.            Alles wat uit naam van een account (of domeinnaam) gebeurt , is voor  uw verantwoordelijkheid en risico. Hostingmij is hier niet voor aansprakelijk en neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door u of iemand anders op zijn servers.

II.            De verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden zijn vertrouwelijk. Onder geen enkele voorwaarden mag deze informatie verspreid worden aan derden die hier mogelijk misbruik van zouden kunnen maken. Eventuele schade die voortvloeit uit misbruik van deze gegevens komt altijd voor rekening van de klant. Als u vermoedt dat er van uw account misbruik wordt gemaakt, moet u dit zo spoedig mogelijk aan Hostingmij melden, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

III.            Het is u niet toegestaan informatie te publiceren of te verspreiden die strijdig is met de Nederlandse wet. Bijvoorbeeld materiaal dat kinderporno bevat, haatzaaiend, discriminerend of anderszins illegaal is. Ook is gebruik zogenaamde ‘warez ‘ websites en/of andere websites met illegale software niet toegestaan. ‘Mass ping’, ‘(D)DoS attacks’, ‘hacken’ en alle andere activiteiten, die met (inter)nationale wet- en regelgeving strijden, zijn niet toegestaan.

IV.            Mocht dergelijk materiaal naar het oordeel van Hostingmij worden aangetoond en/of ter kennis van Hostingmij gebracht, dan is Hostingmij gerechtigd dit materiaal onmiddellijk en zonder vooraf bericht aan u te verwijderen, dan wel ontoegankelijk te maken. Hostingmij is in al deze gevallen niet aansprakelijk voor eventuele door u geleden financiële schade. Hostingmij zal in dergelijke gevallen alle mogelijk medewerking verlenen aan onderzoek van bevoegde instanties, inclusief de terbeschikkingstelling van alle door die instanties gevraagde (persoons)gegevens. Van al deze acties moet Hostingmij u achteraf zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

V.            Wanneer er sprake is van deze of andere strafbare feiten heeft Hostingmij het recht aangifte te doen. Van deze aangifte zal Hostingmij u achteraf schriftelijk op de hoogte stellen.

VI.            Hostingmij is niet aansprakelijk voor schade, mocht u die lijden door de handelwijze van Hostingmij in gevallen omschreven in artikel 8, lid III-V, ook niet in geval onderzoek van en procedures bij bevoegde instanties u achteraf in het gelijk zouden stellen.

 

10. Welke regels gelden er voor domeinen?
I.            U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van de domeinnaam. Uw domeinnaam mag niet in strijd zijn met een naam of merkrecht van een andere partij of in strijd zijn met de wetgeving. Op het moment dat u de domeinnaam aanvraagt, verklaart u dat u hier zelf voor verantwoordelijk bent.

II.            Op het moment dat u een domeinnaam aanvraagt, registreren wij deze meteen. U bent dan verplicht te betalen voor de domeinregistratie. Let dus altijd heel goed op bij het aanvragen van een domeinnaam. Spelfouten of andere fouten kunnen niet meer verbeterd worden.

III.            Mocht Hostingmij een fout maken bij het verzenden van de domeinnaam voor registratie, dan zal Hostingmij de registratiekosten vergoeden.

IV.            Hostingmij zal u informeren wanneer uw domeinnaam is geregistreerd.

V.            Het contract voor een domeinnaam geldt voor één jaar. U kunt uiterlijk één maand voor het einde van het contractjaar opzeggen.

 

12. Hosting Beschikbaarheid

I.             Hostingmij zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar van zijn Diensten, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, zijn diensten zo snel mogelijk te herstelen, maar bidet hierover geen guaranties tenzij anders is overgekomen in een aparte SLA. Als het niet in een SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

II.           Aansprakelijkheid van Hostingmij voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 

13. Wat kunt u doen als u een klacht hebt?
I.            Hebt u klachten over uw abonnement of over onze dienstverlening? Neem dan altijd eerst contact met ons op. Wij zoeken een passende oplossing voor u.

II.            Mocht het overleg met ons geen oplossing bieden, dan kunt u online, per e-mail of schriftelijk een klacht indienen.

III.            Als deze manieren geen oplossing bieden, dan kunt u het geschil voorleggen aan een bevoegde rechter te Amsterdam.

 

14. Bezwaar maken (Recht van reclame)
I.            Hostingmij is gerechtigd in reclame vermelde prijzen  zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

II.            De klant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 10 dagen na levering van de dienst door middel van een schriftelijk helpticket via de Klanten Login Paneel te reclameren.

III.            Reclamering / Reclameren schort de verplichtingen van de klant niet op.

 

15. Slotbepalingen
I.            In situaties die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden beslist Hostingmij. In dit geval moet Hostingmij u schriftelijk van haar beslissing op de hoogte stellen.

II.            Hostingmij heeft te allen tijde het recht deze algemene bepalingen te wijzigen. Van wijzigingen moet hostingmij u schriftelijk op de hoogte stellen. Mocht u het niet eens zijn met deze wijzigingen, dan hebt u het recht uw contract beëindigen met ingang van de datum waarop voornoemde wijzigingen in werking treden.